Skip to main content

Besiktning – Vattenanalys – Syremätning

Starta alltid med ett vattenprov. Boka det här.

Att få en nulägesanalys av energibäraren med en vattenanalys är det bästa sättet att avgöra om vattenkvaliteten kan tjäna som en bra energibärare, eller om det behövs anpassningar.

Allt fler föreskrivningstexter hänvisar till rekommenderade värden för energibäraren. Förekommande standarder är för värmesystem VDI 2035 (2021) och för kylsystem VDI 6044 (2022). Våra labbtekniker har lång erfarenhet av att analysera systemvatten och att tolka resultaten. Vi tar även emot vatten från glykolsystem som analyseras av vår partner. Vi tolkar och går igenom resultaten med er.

I SIS Handbok (2024) ges följande rekommendation:

”För syremätning och vattenanalys rekommenderas att ta hjälp av en fackman, då det behövs kompetens och erfarenhet för att korrekt bedöma hur analysresultaten ska tolkas och hur de olika parametrarna kan påverka varandra.”

Vi har många års erfarenhet av vad som ska mätas och hur. Vattenprov visar på vattnets elledningsförmåga, järn- och kopparinnehåll, kloridvärde och pH. Syremätning görs alltid på plats i obrutet vattenflöde för korrekt bestämning. När vi har resultaten av provet och mätningen får vi en nulägesbild. Är vattenmiljön i systemet korrosivt eller inte? Nulägesanalysen ger oss svaret.

Vi tillhandahåller även besiktning vid ny- och ombyggnation.

Ta hjälp av en fackman

För syremätning och vattenanalys rekommenderas att ta hjälp av en fackman, då det behövs kompetens och erfarenhet för att korrekt bedöma hur analysresultaten ska tolkas och hur de olika parametrarna kan påverka varandra. (Svenska Institutet för Standarder, 2024)

Kontakta oss för en första konsultation

Ta kontakt idag!

  VattenanalysVattenbehandlingInstallationÖvrigt

  IWT Sverige

  IWTs är pionjärer i att skapa rätt förutsättningar för moderna kyl- och värmesystem.

  Vi tog tidigt ställning för och såg värdet av en branschgemensam rekommendation för energibäraren. VDI 2035 och VDI 6044 har gett mycket värdefull vägledning.
  Under 2023 och 2024 har ett branschråd initierat av SIS (Svenska Institutet för Standarder) utarbetat en handbok som i stora delar återspeglar andan i dessa rekommendationer. IWTs har varit en pådrivande deltagare i det här arbetet.

  Ökat behov av vattenbehandling

  Dagens värme- och kylsystem ställer oss inför nya utmaningar. Lägre temperaturer, en blandning av material, även nya material (såsom plaster) och ny byggteknik resulterar i en ny miljö. Energieffektiva komponenter med avancerade funktioner för styr- och reglerteknik har andra toleranser än vad vi är vana vid. Komponenter – till exempel växlare och kylbafflar – har idag tunnare gods, vilket ger bättre verkningsgrad. Detta medför dock att de blir känsligare.

  Ett nytt kapitel för projektering av systemvatten

  SIS nya handbok ger vägledning med rekommendationer för både påfyllnadsvattnet och för vattenkvaliteten under drift.

  Tydligt är att det tappvatten som ofta är standard vid påfyllnad inte håller måttet för att skapa ett korrosionsskydd för systemet och dess komponenter.
  Tappvatten är att betrakta som ett livsmedel anpassat för människokroppens behov, inte för en teknisk applikation och långt ifrån de rekommendationer som lyfts fram i VDI 2035 och VDI 6044 och som återfinns i SIS Handbok.

  Kontakta oss idag så hjälper vi dig att få ett korrosionsskydd till dina system.

  Ändamålsenligt vatten utan kemikalier

  Löpande underhåll

  Med vår servicetjänst tar vi hand om underhållet av er vattenbehandling.
  Med årlig service bibehåller ni garantin på er Elysator/Protector under obegränsad tid.

  Kontakta oss för ett serviceavtal!