Skip to main content

Korrosionsskydd – glykolvatten

Korrosionsskydd för system med glykolvatten eller annan alkoholblandning

Ofta finns tanken att dessa system skyddas mot korrosion genom att vätskan innehåller just glykoler eller annan alkohol och att detta ska ge korrosionsskydd. Det är en felaktig uppfattning.

För att ett system ska vara skyddat mot korrosion spelar flera olika faktorer in.
Ett system med glykolvätska som inte är under kontroll kan öka korrosionen i systemet i jämförelse med ett system utan glykol. Korrosion gör alltid att systemet tappar effekt och alvarliga utmaningar kan uppstå som till exempel haverier och läckage. Korrosion gör att sådana system inte kan prestera som man förväntar och det medför en försämrad ekonomi.

Glykolens egenskaper

Glykol kan ha olika egenskaper beroende på typ och fabrikat. Ofta prioriterar man egenskapen frysskydd. I vissa glykolblandningar har man tillsatser som benämns inhibitorer. Inhibitorer tillsätts för att skydda systemet mot korrosion. Inhibitorer har inte ett evigt liv, utan en relativt kort livslängd. Därför ska sådan glykolvätska regelbundet testas och kontrolleras för att vid behov bytas ut, eller tillföras nya inhibitorer.

När man blandar glykol i vatten tappar vattnet en del av sin energibärande förmåga. Om vätskan dessutom innehåller korrosionsrester som smuts och magnetit försämras vätskans förmåga att bära energi ytterligare. Smuts och magnetit har också förmåga att bilda beläggningar som försämrar värmeöverföringen i systemet.

För att ett VÅV-system ska utföra sin uppgift på bästa sätt, ska vätskan som bär energin ha hög kvalitet och renhet enligt de normer som åskådliggör en ändamålsenlig energibärare, till exempel VDI 2035.

Att blanda olika typer av glykol i samma vätska får inte förekomma. Att blanda olika fabrikat av samma typ av glykol kan ske, men bör ändå undvikas. Detta för att slippa få förändrade egenskaper i vätskan än dem man önskar och räknar med enligt tillverkaren av specifik glykol.

Ett fullgott skydd för värmeåtervinningssystem (VÅV)

Elysator/Protector ger ett fullgott skydd mot korrosion i denna typ av vätskesystem. Funktionen i Protectorn påverkas inte av att vätskan innehåller alkohol eller glykol. Oavsett om vätskan innehåller glykol med inhibitorer eller inte. Protectorn har också en filtrerande uppgift som gör att vätskan hålls ren och klar.

När systemet skyddas mot korrosion av en Elysator/Protector så kan man prioritera vätskans frysskyddande egenskaper och behöver inte använda vätska med inhibitorer.

Detta är mer kostnadseffektivt och man undviker krångligt förfarande för att testa och återställa dessa komponenter i lämplig mängd när de förbrukats. Med en Protector installerad i systemet kan det fungera energieffektivt på bästa nivå.

När systemet skyddas mot korrosion av en Elysator/Protector kan man prioritera vätskans frysskyddande egenskaper och behöver inte använda vätska med inhibitorer.

Ta kontakt idag!

  VattenanalysVattenbehandlingInstallationÖvrigt

  IWT Sverige

  IWTs är pionjärer i att skapa rätt förutsättningar för moderna kyl- och värmesystem.

  Vi tog tidigt ställning för och såg värdet av en branschgemensam rekommendation för energibäraren. VDI 2035 och VDI 6044 har gett mycket värdefull vägledning.
  Under 2023 och 2024 har ett branschråd initierat av SIS (Svenska Institutet för Standarder) utarbetat en handbok som i stora delar återspeglar andan i dessa rekommendationer. IWTs har varit en pådrivande deltagare i det här arbetet.

  Ökat behov av vattenbehandling

  Dagens värme- och kylsystem ställer oss inför nya utmaningar. Lägre temperaturer, en blandning av material, även nya material (såsom plaster) och ny byggteknik resulterar i en ny miljö. Energieffektiva komponenter med avancerade funktioner för styr- och reglerteknik har andra toleranser än vad vi är vana vid. Komponenter – till exempel växlare och kylbafflar – har idag tunnare gods, vilket ger bättre verkningsgrad. Detta medför dock att de blir känsligare.

  Ett nytt kapitel för projektering av systemvatten

  SIS nya handbok ger vägledning med rekommendationer för både påfyllnadsvattnet och för vattenkvaliteten under drift.

  Tydligt är att det tappvatten som ofta är standard vid påfyllnad inte håller måttet för att skapa ett korrosionsskydd för systemet och dess komponenter.
  Tappvatten är att betrakta som ett livsmedel anpassat för människokroppens behov, inte för en teknisk applikation och långt ifrån de rekommendationer som lyfts fram i VDI 2035 och VDI 6044 och som återfinns i SIS Handbok.

  Kontakta oss idag så hjälper vi dig att få ett korrosionsskydd till dina system.

  Ändamålsenligt vatten utan kemikalier

  Löpande underhåll

  Med vår servicetjänst tar vi hand om underhållet av er vattenbehandling.
  Med årlig service bibehåller ni garantin på er Elysator/Protector under obegränsad tid.

  Kontakta oss för ett serviceavtal!