Skip to main content

Korrosionsskydd för kylsystem

Dagens kylsystem är känsligare för korrosion

Med rätt vattenbehandling får ditt system ett säkert skydd.
Hör av dig så berättar vi mer.

Moderna ventilationssystem med vatten som energibärare skyddas med rätt vattenkvalitet.

EU:s gröna taxonomi med förväntningar på återbrukbara komponenter som samtidigt har hög verkningsgrad ställer krav på systemets korrosionsskydd. Systemens miljö förväntas samtidigt ha en mer utmanande karaktär med lägre temperaturer och fortsatt inslag av blandade material samt ökad användning av olika plaster, vilket gynnar korrosionen. Med Protector ges ett fullgott skydd och ett ändamålsenligt tekniskt vatten som uppfyller internationella rekommendationer som VDI 2035 (värme) och VDI 6044 (kyla). Protector har sensorer för uppkoppling mot fastighetens automationssystem för kontroll, bevakning och larm. Vi tillhandahåller även besiktning vid ny- och ombyggnation.

Fjärrkyla och fastigheter som bygger på höjden

Vi kan konstatera att fjärrkylan stadigt byggs ut, men att kyla från kylmaskiner och kyla från värmepumpar är de vanligaste produktionsteknikerna. Kontorsfastigheter och kommersiella lokaler är fjärrkylans största kund, dit går nästan 40 procent av leveranserna.

De totala leveranserna av fjärrkyla uppgick år 2022 till 1018 GWh, en ökning från föregående år med 18 GWh. Fjärrkylan i Sverige byggs ut i ett stadigt tempo vilket syns på de ökande nätlängderna, 2022 ökade den totala längden fjärrkyleledningar med 8 km. Även de år leveranserna minskat fortsätter utbyggnaden, en tydlig indikation på att efterfrågan ökar. Enligt Euroheat & Power är Sverige tillsammans med Frankrike de största producenterna av fjärrkyla i Europa. (källa: Energiföretagen)

Kylsystem kan se ut på olika sätt.

I nyare system kan det till exempel bestå av kylbafflar eller liknande. I äldre system är det vanligare att lokalerna enbart kyls med luft från ventilationsaggregat, det vill säga genom kylbatterier. När systemet anpassas till fjärrkyla ersätts dessa med batterier avsedda för kylvatten. Inslaget av högre byggnader har medfört att vatten som energibärare ersätter tidigare lösningar.

EU’s gröna taxonomi med förväntningar på återbrukbara komponenter som samtidigt har hög verkningsgrad ställer krav på systemets korrosionsskydd.

Industri- /processkyla – att få ett korrosionsskydd utan kemikalier!

Kylsystemen som används idag ställer oss inför nya utmaningar då de innehåller många olika material. Ofta kan man inte undvika slang, gummi och andra material som inte är diffusionstäta för inträngning av syre.

Med syre i systemet, mineraler i vattnet och ett pH som är lågt skapas en korrosiv miljö där också bakterier kan trivas. En grogrund för onödiga driftstörningar och skador på dyra verktyg. Därför väljer många att behandla sina kylsystem, oftast genom att använda kemikalier. Många erfar nya utmaningar med material som nu ger sig tillkänna. Ett problem löst, nya skapas.

Alltfler företag väljer att gå över till mer hållbara, miljövänliga alternativ.

IWTs korrosionsskydd behandlar kylsystemets vatten utan att använda kemikalier till ett ändamålsenligt tekniskt vatten. Med ett vatten som är syrefritt, avjoniserat och med rätt pH fungerar vattnet i sig självt som skydd mot korrosion i systemet. Målet är detsamma som med kemikalierna, att uppfylla den internationella kvalitetsstandarden VDI 6044 (2022), ett hållbart, korrosionsskyddat kylsystem. Helt utan att tillsätta kemikalier. Vi har även lösningar för att behandla påfyllnadsvattnet till ett tekniskt vatten som sedan säkerställs med vår kontinuerliga vattenbehandling.

Kontakta oss

Med målet att uppfylla den internationella kvalitetsstandarden VDI 6044 (2022), ett hållbart, korrosionsskyddat kylsystem. Helt utan att tillsätta kemikalier.

Ta kontakt idag!

  VattenanalysVattenbehandlingInstallationÖvrigt

  IWT Sverige

  IWTs är pionjärer i att skapa rätt förutsättningar för moderna kyl- och värmesystem.

  Vi tog tidigt ställning för och såg värdet av en branschgemensam rekommendation för energibäraren. VDI 2035 och VDI 6044 har gett mycket värdefull vägledning.
  Under 2023 och 2024 har ett branschråd initierat av SIS (Svenska Institutet för Standarder) utarbetat en handbok som i stora delar återspeglar andan i dessa rekommendationer. IWTs har varit en pådrivande deltagare i det här arbetet.

  Ökat behov av vattenbehandling

  Dagens värme- och kylsystem ställer oss inför nya utmaningar. Lägre temperaturer, en blandning av material, även nya material (såsom plaster) och ny byggteknik resulterar i en ny miljö. Energieffektiva komponenter med avancerade funktioner för styr- och reglerteknik har andra toleranser än vad vi är vana vid. Komponenter – till exempel växlare och kylbafflar – har idag tunnare gods, vilket ger bättre verkningsgrad. Detta medför dock att de blir känsligare.

  Ett nytt kapitel för projektering av systemvatten

  SIS nya handbok ger vägledning med rekommendationer för både påfyllnadsvattnet och för vattenkvaliteten under drift.

  Tydligt är att det tappvatten som ofta är standard vid påfyllnad inte håller måttet för att skapa ett korrosionsskydd för systemet och dess komponenter.
  Tappvatten är att betrakta som ett livsmedel anpassat för människokroppens behov, inte för en teknisk applikation och långt ifrån de rekommendationer som lyfts fram i VDI 2035 och VDI 6044 och som återfinns i SIS Handbok.

  Kontakta oss idag så hjälper vi dig att få ett korrosionsskydd till dina system.

  Ändamålsenligt vatten utan kemikalier

  Löpande underhåll

  Med vår servicetjänst tar vi hand om underhållet av er vattenbehandling.
  Med årlig service bibehåller ni garantin på er Elysator/Protector under obegränsad tid.

  Kontakta oss för ett serviceavtal!