Skip to main content

Påfyllnadsstationer ProFill och ProFill Prime

ProFill är en påfyllningsenhet för vatten som skall användas i ett värme- eller kylsystem. ProFill finns i olika storlekar: 4 liter, 12.5 liter, 25 liter och 50 liter, samt mobil enhet, ProFill Prime. ProFill säkerställer att påfyllningsvattnet får rätt pH (högt) och rätt mineralhalt (lågt) enligt standarderna VDI 2035 (värme) och VDI 6044 (kyla).

Profill Prime Påfyllnad

ProFill Prime använder samma teknologi som våra fasta ProFill-enheter och är baserad på vår 12,5 liters modell. Den är mobil och används för den första påfyllningen av värme- eller kylsystem eller för renspolning av system när för att ersätta kemikalier. Då installeras ProFill Prime i systemets flöde tillsammans med vår Recory-spolning. Ett klimatsmart sätt att tvätta system för en bättre prestanda.

Profill Påfyllnad

ProFill filtrerar bort kalk och aggressiva ämnen såsom sulfater, nitrater och klorider från påfyllningsvattnet. Den använder en blandad jonväxlare för att ge ett avmineraliserat vatten för alla systemstorlekar. Denna metod kräver inga kemiska tillsatser i vattnet och enheten fungerar utan extern strömförsörjning.

Purotap Profill

IWT Sverige har tillhandhållit påfyllnadstationer under många år. Schweiziska Purotap programmet har vi fortfarande och har nu kompletterat med italienska Profill. Bägge lösningarna ger ett bra avjoniserat vatten.

På kontinenten och i Storbritannien har man tradition att fylla sina system med ett så bra vatten som möjligt. Där har vattnets mineralinnehåll skapat problem man vill förebygga. I Sverige tar vi vårt vatten från vattentäkter och inte ifrån berg och mark vilket ger ett mjukare vatten. Moderna system ställer idag högre krav även här. Detta har resulterat i att vi fått vägledning och rekommendationer även här i Sverige så att vi fyller systemen med ett så ändamålsenligt vatten som möjligt.

Prime pH Resin

Prime pH Resin är ett utbytesmaterial för att avlägsna mineraler från vatten som används i centralvärme, med en överskott av anjonharts. Den unika vakuumförpackningen och regelbunden kvalitetsövervakning garanterar kapaciteten att avlägsna fri koldioxid från påfyllningsvattnet under avmineraliseringen. Uppfyller SWKI/VDI-kraven – Premiumkvalitet med ett överskott av anjonharts.

Uppnår ditt vatten den internationella kvalitetsstandarden?

Att ta bort mineraler från påfyllnadsvatten och avlägsna de ämnen som orsakar korrosion uppmärksammas alltmer. Tappvatten, som normalt används vid påfyllnad, har aggressiva mineraler och ibland kalk som kan ge vattnet onödigt hög elledningsförmåga. Det gör vattnet korrosivt. Moderna värmesystem och kylsystem är känsliga för skador från kalkavlagringar. Med våra påfyllnadsstationer kontrollerar vi pH-värdet och ledningsförmågan i det nya vattnet för att ge en komplett lösning för vattenbehandling utan kemikalier. Det är bästa starten för att efter påfyllnad ge systemet ett permanent korrosionsskydd med IWTs Protector alternativt Elsyator, som sedan upprätthåller vattenkvaliteten över tid.

Vår filtermassa (Resin) är ett material som används för att rena vatten i värmesystem.

Nya system använder låga temperaturer och stor mängd vatten med värmeförråd/vattenberedare. Vatten från kranen innehåller alltid en viss mängd löst koldioxid. Ju lägre temperatur och större vattenmängd, desto mer kan denna koldioxid leda till korrosion. Prime pH Resin tar bort denna koldioxid under avmineraliseringen – vilket ger överlägsen skydd för dessa system från början.

Ta kontakt idag!

  VattenanalysVattenbehandlingInstallationÖvrigt

  IWT Sverige

  IWTs är pionjärer i att skapa rätt förutsättningar för moderna kyl- och värmesystem.

  Vi tog tidigt ställning för och såg värdet av en branschgemensam rekommendation för energibäraren. VDI 2035 och VDI 6044 har gett mycket värdefull vägledning.
  Under 2023 och 2024 har ett branschråd initierat av SIS (Svenska Institutet för Standarder) utarbetat en handbok som i stora delar återspeglar andan i dessa rekommendationer. IWTs har varit en pådrivande deltagare i det här arbetet.

  Ökat behov av vattenbehandling

  Dagens värme- och kylsystem ställer oss inför nya utmaningar. Lägre temperaturer, en blandning av material, även nya material (såsom plaster) och ny byggteknik resulterar i en ny miljö. Energieffektiva komponenter med avancerade funktioner för styr- och reglerteknik har andra toleranser än vad vi är vana vid. Komponenter – till exempel växlare och kylbafflar – har idag tunnare gods, vilket ger bättre verkningsgrad. Detta medför dock att de blir känsligare.

  Ett nytt kapitel för projektering av systemvatten

  SIS nya handbok ger vägledning med rekommendationer för både påfyllnadsvattnet och för vattenkvaliteten under drift.

  Tydligt är att det tappvatten som ofta är standard vid påfyllnad inte håller måttet för att skapa ett korrosionsskydd för systemet och dess komponenter.
  Tappvatten är att betrakta som ett livsmedel anpassat för människokroppens behov, inte för en teknisk applikation och långt ifrån de rekommendationer som lyfts fram i VDI 2035 och VDI 6044 och som återfinns i SIS Handbok.

  Kontakta oss idag så hjälper vi dig att få ett korrosionsskydd till dina system.

  Ändamålsenligt vatten utan kemikalier

  Vi har utrustningen för ett komplett korrosionsskydd

  Protector

  Elysator

  Purotap

  Vulcan

  Recovery

  Profill

  HydroSense

  Risycor

  Löpande underhåll

  Med vår servicetjänst tar vi hand om underhållet av er vattenbehandling.
  Med årlig service bibehåller ni garantin på er Elysator/Protector under obegränsad tid.

  Kontakta oss för ett serviceavtal!