Skip to main content

Purotap – Påfyllnadsvatten

Mobil påfyllnadsstation för mindre och mellanstora kyl- och värmesystem. Ger systemet bästa förutsättningar med avjoniserat vatten. Filtrerar och tar bort kalk och mineraler. Vid behov pH höjande. Perfekt redskap för VVS-installatörer.

Purotap leader

Rsk. nr. 579 22 61

Avjoniseringsenhet med utbytespatroner

Mobil påfyllnadsstation för mindre och mellanstora kyl- och värmesystem. Ger systemet bästa förutsättningar med avjoniserat vatten. Filtrerar och tar bort kalk och mineraler. Vid behov pH höjande. Perfekt redskap för VVS-installatörer.

Purotap Micro

Rsk. nr. 579 22 60

Väggfast avmineraliseringsstation med utbytespatron. För garaget, solpanelstvätt mm.

Purotap Compenso 50 – späd va

Rsk. nr. 579 22 59

Väggfäst påfyllnadsstation för spädvatten. Ger avjoniserat vatten vid spädpåfyllning för alla värme- och kylanläggningar. Kräver ingen elanslutning.

Purotap Compenso 25 – späd va

Rsk. nr. 579 22 58

Väggfäst påfyllnadsstation för spädvatten. Ger avjoniserat vatten vid spädpåfyllning för alla värme- och kylanläggningar. Kräver ingen elanslutning.

Purotap Compenso 12 – späd va

Rsk. nr. 579 22 55

Väggfäst påfyllnadsstation för spädvatten. Ger avjoniserat vatten vid spädpåfyllning för alla värme- och kylanläggningar. Kräver ingen elanslutning.

Purotap Compenso 2 – vägg

Rsk. nr. 579 22 55

Väggfäst påfyllnadsstation för spädvatten. Ger avjoniserat vatten vid spädpåfyllning för alla värme- och kylanläggningar. Kräver ingen elanslutning.

Purotap Profi 50

Rsk. nr. 579 22 57

Mobil påfyllnadsstation för större kyl- och värmesystem. Ger systemet bästa förutsättningar med avjoniserat vatten. Filterar och tar bort kalk och mineraler. Perfekt för stora system och bufferttankar.

Purotap Profi 25

Rsk. nr. 579 22 54

Mobil påfyllnadsstation för större kyl- och värmesystem. Ger systemet bästa förutsättningar med avjoniserat vatten. Filterar och tar bort kalk och mineraler. Perfekt för stora system och bufferttankar.

Purotap 1000 – engångspatron

Rsk. nr. 579 22 52

Påfyllnadspatron som avjoniserar systemvattnet för mindre kyl- och värmeanläggningar. Patronen filtrerar på ett enkelt sätt bort kalk och mineraler.

Påfyllnadstationer i Sverige

IWT Sverige har tillhandhållit påfyllnadstationer under många år. Schweiziska Purotap programmet har vi fortfarande och har nu kompletterat med italienska Profill. Bägge lösningarna ger ett bra avjoniserat vatten.

På kontinenten och i Storbritannien har man tradition att fylla sina system med ett så bra vatten som möjligt. Där har påfyllnadsvattnets mineralinnehåll skapat problem man vill förebygga. I Sverige tar vi vårt vatten från vattentäkter och inte ifrån berg och mark vilket ger ett mjukare vatten. Moderna system ställer högre krav.

Detta har resulterat i att vi fått vägledning och rekommendationer även här i Sverige så att vi fyller systemen med ett så ändamålsenligt vatten som möjligt. SIS Handbok (2024) anger standard för ett rekommenderat påfyllnadsvatten.

Protector eller Elysator

Bästa start för ett framtida korrosionsskydd med Protector eller Elysator är ett förbehandlat påfyllnadsvatten. Protector/Elysator tar sedan vid så att vattnets egenskaper bevaras och systemet för ett korrossionsskydd över tid.

Uppnår ditt vatten den internationella kvalitetsstandarden?

Avjoniserat vatten

Genom att använda avjoniserat vatten minskas risken för att mineraler som kalk, magnesium och järn avsätts på värmeväxlare, rör och andra komponenter i systemet. Detta bidrar till att upprätthålla en jämn och effektiv värme- eller kylprocess.

Avjoniserat vatten har också fördelen att det har en högre värmeledningsförmåga jämfört med hårt vatten som innehåller mineraler. Detta innebär att det kan överföra värme mer effektivt, vilket resulterar i bättre prestanda och lägre energikostnader för drift av kyl- eller värmesystemet.

Med Purotap- allternativt Profillbehandlat vatten höjs även vattnets pH. Flera nationella och internationella standarder anger ett pH-värde på 8-10. Vattnet får nu tvättande egenskaper samtidigt som ett högre pH ger en miljö där de flesta material inte korroderar lika lätt.

Ta kontakt idag!

  VattenanalysVattenbehandlingInstallationÖvrigt

  IWT Sverige

  IWTs är pionjärer i att skapa rätt förutsättningar för moderna kyl- och värmesystem.

  Vi tog tidigt ställning för och såg värdet av en branschgemensam rekommendation för energibäraren. VDI 2035 och VDI 6044 har gett mycket värdefull vägledning.
  Under 2023 och 2024 har ett branschråd initierat av SIS (Svenska Institutet för Standarder) utarbetat en handbok som i stora delar återspeglar andan i dessa rekommendationer. IWTs har varit en pådrivande deltagare i det här arbetet.

  Ökat behov av vattenbehandling

  Dagens värme- och kylsystem ställer oss inför nya utmaningar. Lägre temperaturer, en blandning av material, även nya material (såsom plaster) och ny byggteknik resulterar i en ny miljö. Energieffektiva komponenter med avancerade funktioner för styr- och reglerteknik har andra toleranser än vad vi är vana vid. Komponenter – till exempel växlare och kylbafflar – har idag tunnare gods, vilket ger bättre verkningsgrad. Detta medför dock att de blir känsligare.

  Ett nytt kapitel för projektering av systemvatten

  SIS nya handbok ger vägledning med rekommendationer för både påfyllnadsvattnet och för vattenkvaliteten under drift.

  Tydligt är att det tappvatten som ofta är standard vid påfyllnad inte håller måttet för att skapa ett korrosionsskydd för systemet och dess komponenter.
  Tappvatten är att betrakta som ett livsmedel anpassat för människokroppens behov, inte för en teknisk applikation och långt ifrån de rekommendationer som lyfts fram i VDI 2035 och VDI 6044 och som återfinns i SIS Handbok.

  Kontakta oss idag så hjälper vi dig att få ett korrosionsskydd till dina system.

  Ändamålsenligt vatten utan kemikalier

  Vi har utrustningen för ett komplett korrosionsskydd

  Protector

  Elysator

  Purotap

  Vulcan

  Recovery

  Profill

  HydroSense

  Risycor

  Löpande underhåll

  Med vår servicetjänst tar vi hand om underhållet av er vattenbehandling.
  Med årlig service bibehåller ni garantin på er Elysator/Protector under obegränsad tid.

  Kontakta oss för ett serviceavtal!