Skip to main content

Moderna krav på tekniskt vatten

IWT Sverige och standarder

IWTs är pionjärer i att skapa rätt förutsättningar för moderna kyl- och värmesystem. Vi är en del av International Water Treatment med verksamhet i England, Norge, Finland samt en maritim verksamhet. Vi har en trettioårig erfarenhet av vattenbehandling och har haft verksamhet sedan 20 år i Sverige, sedan 2012 under IWT Sverige AB.

Vi tog tidigt ställning för och såg värdet av en branschgemensam rekommendation för energibäraren. VDI 2035 och VDI 6044 har gett värdefull vägledning.
Under 2023 och 2024 har ett branschråd initierat av SIS (Svenska Institutet för Standarder) utarbetat en handbok som i stora delar återspeglar andan i dessa rekommendationer. IWTs har varit en pådrivande deltagare i detta arbete.

Vi konstaterar att kylsystem inte varit uppmärksammade på samma sätt som värmesystem. Eftersom problem blir allt vanligare nu även i kylsystem är rekommendationer under utarbetande. En europastandard är på gång och VDI publicerade sina rekommendationer för kylsystem i maj 2022. Den fick namnet VDI 6044 och finns nu på tyska och engelska (se nedan). Under lång tid har komponentleverantörer till kylsystem hänvisat till VDI 2035 eftersom det inte funnits motsvarande standard för kylsystemen.

Europastandarder

För värmesystem:

EN 12828:2012+A1:2014 Heating systems in buildings – Design for water-based heating systems

Europeisk standard som är inkluderad i SIS Svenska Standard: SIS, SVENSK INDUSTRI STANDARD SS-EN 12828:2012+A1:2014. Standarden hänvisar till VDI 2035. Standarden uppdateras vart femte år. Den är under översyn till februari 2024.

För kylsystem:

EN 17671: 2021 Heating systems and water based cooling systems in buildings – Design for waterbased cooling systems

Standard under utarbetande för kylsystem. Ej klar och ej annonserat när den beräknas vara klar (mars 2024)

Verein Deutscher Ingenieure (VDI)

VDI är en tysk industristandard som är branschledande i Europa.

VDI 2035 – för värmesystem

Två versioner av VDI 2035 förekommer som hänvisning på den svenska marknaden. Den första publicerades 2009 och den senaste 2021.

VDI 6044 – för kylsystem

För kylsystem kom den första rekommendationen i maj 2022, kallad VDI 6044. Här anges för första gången riktvärden även för metaller och klorider. I brist på dessa rekommendationer har marknaden hänvisat till Svensk Fjärrvärmes underhållshandbok 2015 (se nedan).

Uppnår ditt vatten den internationella kvalitetsstandarden?

Svensk Fjärrvärmes underhållshandbok

Underhållshandboken för fjärrvärmedistribution har funnits sedan 2010 och den senaste upplagan är från 2015. Den är främst framtagen för att ge vägledning för vattenkvaliteten på fjärrvärmesystemens primärsida och inte för fastigheternas sekundärsida. Traditionellt används då ofta kemikalier för att anpassa vattnet så att det blir ändamålsenligt.

IWTs hänvisar till Underhållshandboken för att få en opartisk rekommendation för innehåll av järn, koppar och klorider då dessa saknats i ovanstående rekommendationer. Idag (2024) har vi fått VDI 6044 som tar med dessa värden (dock generösare än Underhållshandbokens vägledning som vi kanske tycker bättre stämmer med vår erfarenhet).

Även SIS Handbok (se nedan) har rekommendationer för dessa parametrar och har då valt VDI 6044:s nivåer. Vi välkomnar att värdena finns med men kommer även fortsättningsvis att arbeta mot fjärrvärmeleverantörernas Underhållshandbok eftersom vi ser att det är fullt möjligt att nå dessa nivåer med våra lösningar.

SIS Handbok

Under 2023 och 2024 har ett branschråd initierat av SIS (Svenska Institutet för Standarder) utarbetat en handbok till hjälp för konsulter och beställare samt leverantörer av komponenter.

Den nya handboken från SIS ger vägledning med rekommendationer för både påfyllnadsvattnet och för vattenkvaliteten under drift. Tydligt är att det tappvatten som ofta är standard vid påfyllnad inte håller måttet för att skapa ett korrosionsskydd för systemet och dess komponenter. Tappvatten är att betrakta som ett livsmedel anpassat för människokroppens behov, inte för en teknisk applikation och långt ifrån de rekommendationer som lyfts fram i VDI 2035 och

VDI 6044 och som återfinns i handboken.

Handboken innehåller även rekommenderade värden för korrosionsmätning med kupong, inspirerad av VDI 6044.

Utbildning och information

IWTs erbjuder informationsträffar och utbildningstillfällen som ger en mycket bra inblick i vilka frågeställningar som behöver tas i beaktande när man tar stöd av ovan beskrivna rekommendationer. Kontakta oss för ett anpassat förslag.

Ta kontakt idag!

  VattenanalysVattenbehandlingInstallationÖvrigt

  IWT Sverige

  IWTs är pionjärer i att skapa rätt förutsättningar för moderna kyl- och värmesystem.

  Vi tog tidigt ställning för och såg värdet av en branschgemensam rekommendation för energibäraren. VDI 2035 och VDI 6044 har gett mycket värdefull vägledning.
  Under 2023 och 2024 har ett branschråd initierat av SIS (Svenska Institutet för Standarder) utarbetat en handbok som i stora delar återspeglar andan i dessa rekommendationer. IWTs har varit en pådrivande deltagare i det här arbetet.

  Ökat behov av vattenbehandling

  Dagens värme- och kylsystem ställer oss inför nya utmaningar. Lägre temperaturer, en blandning av material, även nya material (såsom plaster) och ny byggteknik resulterar i en ny miljö. Energieffektiva komponenter med avancerade funktioner för styr- och reglerteknik har andra toleranser än vad vi är vana vid. Komponenter – till exempel växlare och kylbafflar – har idag tunnare gods, vilket ger bättre verkningsgrad. Detta medför dock att de blir känsligare.

  Ett nytt kapitel för projektering av systemvatten

  SIS nya handbok ger vägledning med rekommendationer för både påfyllnadsvattnet och för vattenkvaliteten under drift.

  Tydligt är att det tappvatten som ofta är standard vid påfyllnad inte håller måttet för att skapa ett korrosionsskydd för systemet och dess komponenter.
  Tappvatten är att betrakta som ett livsmedel anpassat för människokroppens behov, inte för en teknisk applikation och långt ifrån de rekommendationer som lyfts fram i VDI 2035 och VDI 6044 och som återfinns i SIS Handbok.

  Kontakta oss idag så hjälper vi dig att få ett korrosionsskydd till dina system.

  Ändamålsenligt vatten utan kemikalier

  Vi har utrustningen för ett komplett korrosionsskydd

  Protector

  Elysator

  Purotap

  Vulcan

  Recovery

  Profill

  HydroSense

  Risycor

  Grön teknologi

  Vi använder beprövade produkter från Elysator för att behandla vatten i värme- och kylsystem. Tekniken är fri från kemikalier och kräver ingen tillförsel av el.

  Tar bort syre

  Syrefritt vatten minskar risken för korrosion och korrosionsrester som stör systemets komponenter.

  Tar bort slam och smuts

  Minimerar blockeringar som kan påverka värmelednings-förmågan.

  Höjer pH-värdet

  Stabiliserar pH-värdet för att motverka frätning på systemet.

  Minskar ellednings-förmågan

  Reducerar skador från galvanisk korrosion för ökad livslängd.

  Avlägsnar mineraler

  Salter, kalk och metaller tas bort för att motverka korrosion och avlagringar.

  Bakteriedödande

  Hämmar bakterietillväxt och minskar därmed risken för avlagringar och slam i systemet.

  Löpande underhåll

  Med vår servicetjänst tar vi hand om underhållet av er vattenbehandling.
  Med årlig service bibehåller ni garantin på er Elysator/Protector under obegränsad tid.

  Kontakta oss för ett serviceavtal!