Skip to main content

Korrosionsskydd för värmesystem

Dagens värmesystem känsligare för korrosion

Med rätt vattenbehandling får ditt system ett säkert skydd.
Hör av dig så berättar vi mer.

Lägre temperaturer, blandning av material, nya material (såsom plaster) och
ny byggteknik resulterar i en ny miljö. Energieffektiva komponenter med avancerade funktioner för styr- och reglerteknik har andra toleranser än vi är vana vid. Komponenter som växlare och pumpar är energieffektivare och har bättre verkningsgrad. Detta medför dock andra toleranser och de blir känsligare.

Att anpassa tappvattnet, som traditionellt används vid påfyllnad, till VDI-standard, gör vattnet till ett korrosionsskydd. Ett tappvatten är att betrakta som ett livsmedel och är ofta korrosivt. Komponentleverantörer uppmärksammar branschens aktörer, beställare och konsulter, att tillse rätt vattenkvalitet enligt industrinormen VDI 2035 för värmesystem. Detta ger förutsättningar för rätt prestanda och livslängd.

Tekniskt vatten enligt VDI 2035 har godkända nivåer för pH-värde, syre
och elledningsförmåga. Med godkänt vatten avstannar korrosionen, bakterietillväxten elimineras och systemet stabiliseras.
Protector har sensorer för uppkoppling mot fastighetens automationssystem för kontroll, bevakning och larm. Med IWTs tjänst ”Besiktning – Vattenanalys – Syremätning” får ni en nulägesanalys av ert systems vattenkvalitet. Vi tillhandahåller även besiktning vid ny- och ombyggnation.

EU:s gröna taxonomi: nya krav på våra energibärare

Taxonomiförordningen innehåller regler som är högst relevanta för fastigheter och deras värmesystem. Från 1 januari 2022 togs de första två stegen och från 1 januari 2023 gäller samtliga sex klimatrelaterade miljömålen. För fastigheter är behoven av cirkulära produkter av vikt samt de nya betydligt högre kraven på energiklassning. Här blir en ändamålsenlig vattenkvalitet av avgörande betydelse. Ett korrosionsskydd förebygger korrosionsrester i energibäraren som försämrar dess bärande effekt, skapar beläggningar på värmeöverförande ytor och skadar systemets komponenter.

Den för klimatet viktiga ambitionen att få hög effekt i systemet, att få ut värmen i lokalen, i stället för att temperaturen på returvattnet är onödigt hög, där är rätt kvalitet på vätskan av avgörande betydelse. Injustering och optimering av system blir samtidigt allt viktigare för att fastigheten ska klara de nya nivåerna gällande energideklaration. Viktiga faktorer för att kvalificera fastigheten för kommersiellt bruk.

EU’s gröna taxonomi med förväntningar på återbrukbara komponenter som samtidigt har hög verkningsgrad ställer krav på systemets korrosionsskydd.

Ta kontakt idag!

  VattenanalysVattenbehandlingInstallationÖvrigt

  IWT Sverige

  IWTs är pionjärer i att skapa rätt förutsättningar för moderna kyl- och värmesystem.

  Vi tog tidigt ställning för och såg värdet av en branschgemensam rekommendation för energibäraren. VDI 2035 och VDI 6044 har gett mycket värdefull vägledning.
  Under 2023 och 2024 har ett branschråd initierat av SIS (Svenska Institutet för Standarder) utarbetat en handbok som i stora delar återspeglar andan i dessa rekommendationer. IWTs har varit en pådrivande deltagare i det här arbetet.

  Ökat behov av vattenbehandling

  Dagens värme- och kylsystem ställer oss inför nya utmaningar. Lägre temperaturer, en blandning av material, även nya material (såsom plaster) och ny byggteknik resulterar i en ny miljö. Energieffektiva komponenter med avancerade funktioner för styr- och reglerteknik har andra toleranser än vad vi är vana vid. Komponenter – till exempel växlare och kylbafflar – har idag tunnare gods, vilket ger bättre verkningsgrad. Detta medför dock att de blir känsligare.

  Ett nytt kapitel för projektering av systemvatten

  SIS nya handbok ger vägledning med rekommendationer för både påfyllnadsvattnet och för vattenkvaliteten under drift.

  Tydligt är att det tappvatten som ofta är standard vid påfyllnad inte håller måttet för att skapa ett korrosionsskydd för systemet och dess komponenter.
  Tappvatten är att betrakta som ett livsmedel anpassat för människokroppens behov, inte för en teknisk applikation och långt ifrån de rekommendationer som lyfts fram i VDI 2035 och VDI 6044 och som återfinns i SIS Handbok.

  Kontakta oss idag så hjälper vi dig att få ett korrosionsskydd till dina system.

  Ändamålsenligt vatten utan kemikalier

  Löpande underhåll

  Med vår servicetjänst tar vi hand om underhållet av er vattenbehandling.
  Med årlig service bibehåller ni garantin på er Elysator/Protector under obegränsad tid.

  Kontakta oss för ett serviceavtal!