Skip to main content

Hållbara vattensystem för industrier!

Växla över till ett grönt alternativ

Kylsystemen i dagens processer är komplexa och blandar många olika typer av material. Syre diffusionerar in, mineraler finns i systemen, flöden och temperaturer kan gynna bakterietillväxt. Allt bidrar till ökad risk för driftsstörningar. Därför väljer många att behandla sina kylsystem, ofta med kemikalier (inhibitorer). Alltfler företag lämnar dessa till förmån för hållbarare, grönare alternativ.

Elysator behandlar ert kylsystems vatten helt utan kemikalier. Vattnet i sig självt blir systemets korrosionsskydd. Med samma mål som kemikalier, att uppnå den internationella kvalitetsstandarden VDI2035 med ett hållbart vattensystem.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Vanliga utmaningar för industrisektorn:

 • Korrosion och korrosionsrester i kylsystem som kan orsaka produktionsstopp
 • Slitage på komponenter
 • Försämrad verkningsgrad på grund av slam och beläggningar i växlare
 • Nya hållbarhets- och miljömål
 • Läckage av kylvätska

Vi har utrustningen för ett komplett korrosionsskydd

Protector

Elysator

Purotap

Vulcan

Recovery

Profill

HydroSense

Risycor

Grön teknologi

Vi använder beprövade produkter från Elysator för att behandla vatten i värme- och kylsystem. Tekniken är fri från kemikalier och kräver ingen tillförsel av el.

Tar bort syre

Syrefritt vatten minskar risken för korrosion och korrosionsrester som stör systemets komponenter.

Tar bort slam och smuts

Minimerar blockeringar som kan påverka värmelednings-förmågan.

Höjer pH-värdet

Stabiliserar pH-värdet för att motverka frätning på systemet.

Minskar ellednings-förmågan

Reducerar skador från galvanisk korrosion för ökad livslängd.

Avlägsnar mineraler

Salter, kalk och metaller tas bort för att motverka korrosion och avlagringar.

Bakteriedödande

Hämmar bakterietillväxt och minskar därmed risken för avlagringar och slam i systemet.

Ta kontakt idag!

  VattenanalysVattenbehandlingInstallationÖvrigt

  IWT Sverige

  IWTs är pionjärer i att skapa rätt förutsättningar för moderna kyl- och värmesystem.

  Vi tog tidigt ställning för och såg värdet av en branschgemensam rekommendation för energibäraren. VDI 2035 och VDI 6044 har gett mycket värdefull vägledning.
  Under 2023 och 2024 har ett branschråd initierat av SIS (Svenska Institutet för Standarder) utarbetat en handbok som i stora delar återspeglar andan i dessa rekommendationer. IWTs har varit en pådrivande deltagare i det här arbetet.

  Ökat behov av vattenbehandling

  Dagens värme- och kylsystem ställer oss inför nya utmaningar. Lägre temperaturer, en blandning av material, även nya material (såsom plaster) och ny byggteknik resulterar i en ny miljö. Energieffektiva komponenter med avancerade funktioner för styr- och reglerteknik har andra toleranser än vad vi är vana vid. Komponenter – till exempel växlare och kylbafflar – har idag tunnare gods, vilket ger bättre verkningsgrad. Detta medför dock att de blir känsligare.

  Ett nytt kapitel för projektering av systemvatten

  SIS nya handbok ger vägledning med rekommendationer för både påfyllnadsvattnet och för vattenkvaliteten under drift.

  Tydligt är att det tappvatten som ofta är standard vid påfyllnad inte håller måttet för att skapa ett korrosionsskydd för systemet och dess komponenter.
  Tappvatten är att betrakta som ett livsmedel anpassat för människokroppens behov, inte för en teknisk applikation och långt ifrån de rekommendationer som lyfts fram i VDI 2035 och VDI 6044 och som återfinns i SIS Handbok.

  Kontakta oss idag så hjälper vi dig att få ett korrosionsskydd till dina system.

  Ändamålsenligt vatten utan kemikalier

  Löpande underhåll

  Med vår servicetjänst tar vi hand om underhållet av er vattenbehandling.
  Med årlig service bibehåller ni garantin på er Elysator/Protector under obegränsad tid.

  Kontakta oss för ett serviceavtal!