Skip to main content

Korrosionsskydd för din fastighet?

Idag är det ännu viktigare med korrosionsskydd för fastigheter. Förbättringarna i moderna värme- och
kylsystem skapar även nya utmaningar vad gäller vattenbehandling. Nya typer av material, lägre
temperaturer på systemvatten, blandningar av material och nya sorters byggteknik bidrar till en ny miljö.
Komponenter såsom exempelvis kylbafflar och växlare är idag gjorda utav tunnare material än innan,
vilket då gör de mer energieffektiva. Men det här gör även att vattensystemen blir känsligare för
korrosion och andra typer av problem.

Vattenbehandling enligt VDI-standard

Att anpassa tappvattnet, som brukar användas vid påfyllnad, till VDI-standard gör att vattnet blir till ett
korrosionsskydd för systemet. Vanligt tappvatten är korrosivt och påverkar vattensystem negativt.
Komponentleverantörer och tillverkare uppmärksammar branschens aktörer, alltså beställare och
konsulter, på att de behöver ha rätt vattenkvalitet enligt industrinormen VDI i sina system. Det här är för
att uppehålla en god prestanda och göra systemet mer hållbart. Tekniskt vatten enligt VDI har godkända
nivåer för pH-värde, syre och elledningsförmåga. Med vatten som är vattenbehandlat enligt VDI avstannar
korrosionen, bakterietillväxten tas bort och hela vattensystemet blir stabiliserat.

Viktigt med optimalt tekniskt vatten vid utbyte av komponenter

I äldre system kommer man förr eller senare att behöva byta ut uttjänta komponenter av olika slag. Då till
moderna energieffektiva komponenter. Dessa har andra toleranser än vad vi är vana vid sedan tidigare.
Komponenter – till exempel växlare och kylbafflar – har idag tunnare gods, vilket ger en bättre
verkningsgrad. Detta medför dock att de blir känsligare. Med rätt vatten har ni de bästa förutsättningarna
för att installation av nya komponenter sker tryggt och problemfritt. Komponentleverantörer och
tillverkare uppmärksammar branschens aktörer, såsom beställare och konsulter, på att tillse rätt
vattenkvalitet i sina installationsanvisningar och i sina garantiåtaganden.

Effektivare energianvändning

Rätt vatten tar bort beläggningar på värmeöverförande ytor vilket leder till bättre energiöverföring.
Effekten blir bättre, vilket påverkar systemets retur-temperaturer. Bättre för vår planet och lägre taxa från
energileverantören. Rätt vattenkvalitet påverkar också vattnets energibärande egenskaper positivt.
Den faktor som påverkar energianvändningen mest efter byggåret är den tid som gått sedan senaste
injustering. Den enskilt viktigaste anledningen till att injusteringen blir instabil är just felaktig
vätskekvalitet och korrosion. En tvärvetenskaplig studie från Uppsala universitet 2015, ”Byggnad,
förvaltning eller brukare – vad är viktigast” visar att fastigheter redan efter 2–3 år hade cirka 20 procent
högre energianvändning än de hus där injusteringen nyligen gjorts. (SBUF ID 14005 februari 2022)

Digital uppkoppling för kontroll, kunskap och historik

Protector är utrustad med sensorer som gör det möjligt att följa systemets drift och prestanda. Data kan
även göras tillgänglig till fastighetens automationssystem. Vilket enkelt kopplas upp via ModBus eller
Mbus. Det här ger kontroll, kunskap och logg, vilket blivit än viktigare då den nya VDI-normen uppmuntrar
till att tillhandahålla driftsdata.

Kontakta oss för hjälp att få till ett optimalt korrosionsskydd för fastigheter!