Korrosionsskydd för fastigheter

Korrosionsskydd för fastigheter

Idag är det ännu viktigare med korrosionsskydd för fastigheter. Förbättringarna i moderna värme- och kylsystem skapar även nya utmaningar vad gäller vattenbehandling. Nya typer av material, lägre temperaturer på systemvatten, blandningar av material och nya sorters byggteknik bidrar till en ny miljö. Komponenter såsom exempelvis kylbafflar och växlare är idag gjorda utav tunnare material än innan, vilket då gör de mer energieffektiva. Men det här gör även att vattensystemen blir känsligare för korrosion och andra typer av problem.

Vattenbehandling enligt VDI-standard

Att anpassa tappvattnet, som brukar användas vid påfyllnad, till VDI-standard gör att vattnet blir till ett korrosionsskydd för systemet. Vanligt tappvatten är korrosivt och påverkar vattensystem negativt. Komponentleverantörer och tillverkare uppmärksammar branschens aktörer, alltså beställare och konsulter, på att de behöver ha rätt vattenkvalitet enligt industrinormen VDI i sina system. Det här är för att uppehålla en god prestanda och göra systemet mer hållbart. Tekniskt vatten enligt VDI har godkända nivåer för pH-värde, syre och elledningsförmåga. Med vatten som är vattenbehandlat enligt VDI avstannar korrosionen, bakterietillväxten tas bort och hela vattensystemet blir stabiliserat.

Viktigt med optimalt tekniskt vatten vid utbyte av komponenter

I äldre system kommer man förr eller senare att behöva byta ut uttjänta komponenter av olika slag. Då till moderna energieffektiva komponenter. Dessa har andra toleranser än vad vi är vana vid sedan tidigare. Komponenter – till exempel växlare och kylbafflar – har idag tunnare gods, vilket ger en bättre verkningsgrad. Detta medför dock att de blir känsligare. Med rätt vatten har ni de bästa förutsättningarna för att installation av nya komponenter sker tryggt och problemfritt. Komponentleverantörer och tillverkare uppmärksammar branschens aktörer, såsom beställare och konsulter, på att tillse rätt vattenkvalitet i sina installationsanvisningar och i sina garantiåtaganden.

Effektivare energianvändning

Rätt vatten tar bort beläggningar på värmeöverförande ytor vilket leder till bättre energiöverföring. Effekten blir bättre, vilket påverkar systemets retur-temperaturer. Bättre för vår planet och lägre taxa från energileverantören. Rätt vattenkvalitet påverkar också vattnets energibärande egenskaper positivt. 

Den faktor som påverkar energianvändningen mest efter byggåret är den tid som gått sedan senaste injustering. Den enskilt viktigaste anledningen till att injusteringen blir instabil är just felaktig vätskekvalitet och korrosion. En tvärvetenskaplig studie från Uppsala universitet 2015, ”Byggnad, förvaltning eller brukare – vad är viktigast” visar att fastigheter redan efter 2–3 år hade cirka 20 procent högre energianvändning än de hus där injusteringen nyligen gjorts. (SBUF ID 14005 februari 2022)

Digital uppkoppling för kontroll, kunskap och historik

Protector är utrustad med sensorer som gör det möjligt att följa systemets drift och prestanda. Data kan även göras tillgänglig till fastighetens automationssystem. Vilket enkelt kopplas upp via ModBus eller Mbus. Det här ger kontroll, kunskap och logg, vilket blivit än viktigare då den nya VDI-normen uppmuntrar till att tillhandahålla driftsdata.

Kontakta oss för hjälp att få till ett optimalt korrosionsskydd för fastigheter!

Vanliga utmaningar för industrisektorn

  • Korrosion och korrosionsrester i kylsystem som kan orsaka produktionsstopp
  • Slitage på komponenter
  • Försämrad verkningsgrad på grund av slam och beläggningar i växlare
  • Nya hållbarhets- och miljömål
  • Läckage av kylvätska

Grön teknologi

Vi använder beprövade produkter från Elysator för att behandla vatten i värme- och kylsystem. Tekniken är fri från kemikalier och kräver ingen tillförsel av el. Ett grönt alternativ för hållbart vattensystem!

Tar bort syre

Syrefritt vatten minskar risken för korrosion och dyr service.

Tar bort slam och smuts

Minimerar blockeringar och beläggningar som kan ge driftstörningar och försämrad verkningsgrad.

Höjer pH-värdet

Stabiliserar pH-värdet för att motverka frätning på systemet.

Minskar ellednings-förmågan

Reducerar skador från galvanisk korrosion för ökad livslängd.

Avlägsnar mineraler

Salter, kalk och metaller tas bort för att motverka korrosion och avlagringar.

Bakterie-dödande

Hämmar bakterietillväxt och minskar därmed risken för avlagringar och slam i systemet.

Löpande underhåll

Med vår servicetjänst tar vi löpande hand om underhållet av ert vattensystem. Vi bibehåller därmed garantin på er Elysator genom löpande tömning, rengöring samt byte av reserv- och förbrukningsdelar. Via vår onlinetjänst kan ni ta del av nya vattenprover som tas vid varje servicebesök. Kontakta oss för löpande underhåll!
Löpande underhåll av vattensystem med IWTs servicetjänst.